دانلود فایل


تحقیق جامع 30ارزش دهي اوليه رشته ها به عنوان اشاره گر - دانلود فایلدانلود فایل ارزش دهی اولیه رشته ها به عنوان اشاره گر

دانلود فایل تحقیق جامع 30ارزش دهي اوليه رشته ها به عنوان اشاره گر لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 4
exist."/name);elseprintf("\n name " );printf("<%s> not exist."/name);}نمونه اي از خروجي برنامه مثال 2 : enter a name for search: aliname exist. اگر در مثال 2 فرض شود كه اولين عنصر آرايه list ( كه حاوي 5 نام است ) در محل 1000 حافظه قرار داشته باشد . اين آرايه بصورتي كه در شكل (1) آمده است در حافظه قرار مي گيرد . اگر درمثال 2 بجاي تعريف آرايه اي از اشاره گرها، آرايه اي از رشته ها را تعريف ميكرديم آنگاه مي بايست آرايه list بصورت آرايه اي دو بعدي تعريف ميشد كه تعداد سطرهاي آن برابر با تعداد افراد ( تعداد عناصر آرايه ) و تعداد ستون هاي آن برابر با طول طولاني ترين نام موجود بود ( شكل 2 و مثال 3 ) . ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤؤؤؤ |A |h |m |a |d |\0|1000ؤؤ > | 1000 List [0] ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤؤؤؤ |A |l |i |\0|1006ؤؤ > | 1006 List [1] ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤؤؤؤ |A |m |i |n |\0|1010ؤؤ > | 1010 List [2] ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤؤؤؤ |y |a |f |a |r |n |e |z |h |a |d |\0|1015ؤؤ > | 1015 List [3] ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤؤؤؤ |B |a |h |r |a |m |i |\0|1027ؤؤ > | 1027 List [4] ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤؤؤؤ شكل (1) . نحوه قرار گرفتن آرايه اي از اشاره گرها در حافظه ، شامل 5 نام ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ | | | | | ||A hh |m |a |d |\0| 1000ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ > List [0] ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ | | | | | | | ||A ll |i |\0| 1012ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ > List [1] ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ | | | | | | ||A mm |i |n |\0| 1023ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ > List [2] ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ |y aa |f |a |r |n |e |z |h |a |d |\0|1035ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ > List [3] ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ | | | ||B aa |h |r |a |m |i |\0| 1047ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ > List [4] ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ شكل (2) . نحوه قرار گرفتن آرايه اي از رشته ها در حافظه ، شامل 5 نام با توجه به نحوه ذخيره شدن اطلاعات در اشكال 1و 2و ذخيره كردن رشته ها بصورت آرايه اي از اشاره گرها در صرفه جويي ميزان حافظه بسيار موثر است ولي در همه حالات اينطور نيست . بعنوان مثال اگر طول همه رشته ها 12 باشد ( به اندازه بزرگترين طول رشته در مثال 2 )، حافظه تخصيص يافته در روش اول ( آرايه اي از اشاره گرها ) داراي 5 اشاره گر اضافي خواهدبود كه حافظه بيشتري را نسبت به روش دوم ( آرايه اي از رشته ها ) اشغال مي كند . مزيت عمده بيان رشته ها بصورت آرايه اي از اشاره گرها سرعت بالاتر و سهولت دسترسي به عناصر آنها است . زيرا نيازي به انجام محاسبات جهت دسترسي به عناصر آرايه نيست . مثال 3: برنامه اي كه نام تعدادي از افراد را از ورودي خوانده و در يك آرايه قرار مي دهد . سپس با استفاده از آرايه اي از اشاره گرها ، آن را مرتب مي كند و نتيجه را به خروجي مي برد . main)({char name[30][81] ;char *ptr[30]/*temp ;const int k=30 ;int in / out / count=0 ;while(count0){temp=ptr[in] ;ptr[in]=ptr[out] ;ptr[out]=temp ;}printf("<< the sorted list is:>");for(out=0 ; outprintf("\n name %d is:"/out+1);printf("%s"/ptr[out]);}نمونه اي از خروجي برنامه مثال 3 : enter name of number 1:bahramienter name of number 2:aminenter name of number 3:jafarenter name of number 4:sadeghienter name of number 5:<< the sorted list is:>name 1 is:aminname 1 is:bahraminame 1 is:jafarname 1 is:sadeghiبراي توضيح بيشتر در مورد چگونگي مرتب كردن رشته ها از طريق آرايه اي از اشاره گرها ، به شكل هاي 3و 4و كه بيانگر نحوه قرار گرفتن عناصر آرايه در حافظه قبل و بعد از مرتب شدن هستند توجه نماييد . ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ |B |a |h |r |a |m |i |\0|ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ > | ptr[0] ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ | | ||A |m |i |n |\0|ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ > | ptr[1] ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ | ||y |a |f |a |r |\0|ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ > | ptr[2] ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ |s |a |d |e |g |h |i |\0|ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ > | ptr[3] ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ شكل (3) . وضعيت اشاره گرها قبل از مرتب شدن ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ |B |a |h |r |a |m |i |\0|ؤؤؤ ؤؤؤؤؤ > | ptr[0] ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ || | |A |m |i |n |\0|ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ > | ptr[1] ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ || |y |a |f |a |r |\0|ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ > | ptr[2] ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ |s |a |d |e |g |h |i |\0|ؤؤؤؤؤؤؤؤؤ > | ptr[3] ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ شكل (4) . وضعيت اشاره گرها بعد از مرتب شدن نكته اي كه در مورد مثال 3 بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه آرايه name بصورت دو بعدي تعريف شده است ولي در حين دسترسي به عناصر آن ، بصورت يك بعدي مورد استفاده قرار گرفته است . اين مساله بدين دليل است كه در زبان C قسمتي از آرايه را مي توان بصورت يك آرايه فرض كرد . بعبارت ديگر ، در يك آرايه دو بعدي هر سطر را مي توان بصورت يك آرايه يك بعدي در نظر گرفت . لذا مي توان گفت كه آرايه دو بعدي ، آرايه اي از آرايه هاي يك بعدي است . بعنوان مثال در دستور : static char name[30][81];آرايه name يك آرايه دو بعدي تعريف شده است كه ميتوان آن را بصورت يك آرايه يك بعدي با تعداد 30 عنصر در نظر گرفت كه هر عنصر آن نيز يك آرايه يك بعدي به30ارزش


دهی


اولیه


رشته


ها


به


عنوان


اشاره


گرارزش


دهی


اولیه


رشته


ها


به


عنوان


اشاره


گرمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد سقف های کمپوزیت 13 ص

پاورپوینت سازمان استراژی محور

تحقیق درباره نگاهی به تکنولوژی ساخت برج‌های پتروناس 6 ص

دانلود پاورپوینت سیّاره ی زمین چه شکلی دارد؟جغرافی پایه پنجم

تحقیق آماده در مورد شهاب الدین مرعشی

تحقیق درباره نرخ بهره

فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم هزینه بدون فاکتور خرید خرد تنخواه برای شرکت سازمان اداره نهاد کارخانه پروژه انجمن شرکت های خصوصی سهامی خاص با مسئولیت محدود سهامی عام جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور ثبت شرکت

دانلود پاورپوينت پيرامون حکومت سلجوقیان در خراسان

تاثیر آزمایشات در یادگیری علوم تجربی

دانلود طرح جابر با موضوع تبدیل کرم به پروانه