دانلود فایل


مکانسیم تشکیل فروچاله¬ها در دشت کبودرآهنگ استان همدان - دانلود فایلدانلود فایل مکانسیم تشکیل فروچاله‌ها در دشت کبودرآهنگ استان همدان

دانلود فایل مکانسیم تشکیل فروچاله¬ها در دشت کبودرآهنگ استان همدان
چکیده
دشت کبودرآهنگ در شمال استان همدان و یکی از چهار دشت اصلی استان همدان است. در دو دهه اخیر به دلیل حفر چاه های عمیق و نیمه عمیق سطح آب زیرزمینی دچار افت شدید شد این امر تحریک سطح زمین را به دنبال داشته است که در سطح زمین گودال هایی ایجاد شد که در اصطلاح علمی به سینک هول معروف هستند. با توجه به بررسی های زمین شناسی که توسط مهندسین مشاور زمیران و سازمان زمین شناسی انجام شد، مشخص گردید که بستر دشت کبودرآهنگ سنگ آهک است و همچنین یک گسل مدفون منطبق بر کانال های احتمالی دوران چهارم با حرکات تکتونیکی سنگ بستر آهکی منطقه را دچار درزو شکاف کرده و با وجود سفره آبخوان کارستی این درزو شکاف ها با عمل انحلال دچار گستردگی وایجاد حفره های داخلی شده است و به مرور افت سطح آب زیرزمینی در آبخوان آبرفتی و گسترده شدن حفرات زیرین و کم ضخامت شدن سقف حفرات باعث گردید که تحمل وزن رسوبات بالایی را نداشته باشند و فروچاله هایی ایجاد شوند.با توجه به این امر نقشه افت سطح آب زیرزمینی با استفاده از نرم افزار10ArcGIS از روش میانیابی کریجینگ رسم شد و مقدار افت در سطح دشت به طور متوسط حدود5/30متر بوده است که این امر به عنوان عامل ثانویه برای ایجاد فروچاله شناخته شده است.با توجه به اینکه فروچاله ها در اطراف گسل مدفون قرار دارند تاثیر این گسل مشخص می شود و عامل اصلی ایجاد فروچاله در این دشت می باشد.

فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه..........................................................................................................1
1-1بیان مسئله...............................................................................................2
1-2فرضیات تحقیق........................................................................................4
1-3پیشینه تحقیق...........................................................................................4
1-4اهداف تحقیق.........................................................................................13
1-5روش جمع آوری داده ها.............................................................................14
1-6 روش تجزیه وتحلیل.................................................................................14
فصل دوم
مقدمه........................................................................................................15
2-1اشکال کارستی........................................................................................15
2-1-1کارن...............................................................................................15
2-1-2 دره های خشک.................................................................................16
2-1-3چاه های کارستی.................................................................................16
2-1-4غارها..............................................................................................17
2-1-5 پولیه یا پولژه......................................................................................17
2-1-6دشت کارستی.....................................................................................17
2-1-7 طاق کارستی.....................................................................................18
2-1-8پنجره کارستی...................................................................................18
2-1-9 پونور یا چاه های مکنده......................................................................18
فروچاله ها..................................................................................................18
2-2طبقه بندی فروچاله ها..............................................................................19
1)فروچاله آنترپوژنیک.....................................................................................21
2)پدیده های کارستی......................................................................................21
3)فروچاله سنسواستریکو یا فروچاله تونلی عمیق......................................................22
2-2-1فروچاله انحلالی و دولین انحلالی..............................................................24
2-2-2فروچاله پوش سنگی و نشستی..................................................................25
2-2-3فروچاله پر شونده و سقوط کننده و فرونشستی................................................26
2-2-4فروچاله مدفون....................................................................................27
2-3زمین شناسی مهندسی پی های کارستی.............................................................27
1-تراکم متفاوت و نشست................................................................................28
2-فرسایش زیرسطحی یا رگاب.........................................................................28
3-2ایجاد فروچاله........................................................................................29
2-4مخاطرات مناطق کارستی...........................................................................29
2-4-1خطر ریزش.......................................................................................30
2-4-2خطر فروچاله فرونشستی.......................................................................30
2-4-3مشکلات ناشی از ایجاد فروچاله ها.......................................................31

فصل سوم
3-1موقعیت جغرافیایی منطقه.........................................................................33
3-2زمین شناسی.........................................................................................34
3-3-1زمین شناسی دشت کبودرآهنگ................................................................35
3-3اقلیم.....................................................................................................38
3-4هیدرولوژی.............................................................................................40
3-5هیدروژئولوژی دشت کبودرآهنگ...................................................................41
3-5-1تاثیر ساختمان زمین شناسی در تشکیل منابع آب.............................................41
3-5-2تشکیلات آبرفتی...................................................................................41
3-5-3تشکیلات آهکی....................................................................................41
3-5-4سایرتشکیلات.....................................................................................42
3-6ژئومورفولوژی..........................................................................................43
فصل چهارم
مقدمه.........................................................................................................49
4-1مرور بر شرایط هیدروژئولوژی دشت کبودرآهنگ.................................................49
4-2ارزیابی شرایط زیرسطحی دشت کبودرآهنگ بر پایه بررسی چاه های اکتشافی...............51
1)چاه اکتشافی خنجر آباد.................................................................................51
2)چاه اکتشافی عین آباد...................................................................................51
3)چاه اکتشافی ایده لو.....................................................................................52
4)چاه اکتشافی طاسران....................................................................................52
5)چاه اکتشافی کوریجان...................................................................................52
6)چاه اکتشافی اورقین.....................................................................................53
7)چاه اکتشافی داق داق آباد..............................................................................53
8)چاه اکتشافی قاپاق تپه...................................................................................53
9)چاه اکتشافی تپه دبی....................................................................................53
11)چاه پیزومتری بیوک آباد...............................................................................53
12)چاه پیزومتری یسترلو..................................................................................54
4-2-1ساختار زیرین دشت کبودرآهنگ................................................................55
4-3ارزیابی چگونگی افت سطح آب و ظرفیت بهره برداری آب های زیرزمینی ..................59
4-3-1ارزیابی ظرفیت دشت.............................................................................59
4-3-2ارزیابی وضعیت افت سطح آب در دشت کبودرآهنگ.......................................62
4-3-3تاثیر افت سطح آب زیرزمینی در توسعه و نشست زمین و فروچاله ها.....................67
4-4بررسی فرایند تشکیل و توسعه فروچاله ها در منطقه.............................................70
4-4-1تشکیل حفرات توده سنگ بستر.................................................................71
4-4-2توسعه حفرات در داخل توده آبرفتی............................................................72
4-4-3فروچاله های دشت کبودرآهنگ.................................................................73
4-4-3-1پدیده فروچاله..................................................................................73
4-4-3-1نحوه کاربری اراضی در محل فروچاله ها..................................................76
4-4-4مخاطرات نوع فروچاله های دشت کبودرآهنگ...............................................79
فصل پنجم
5-1نتایج و پیشنهادات....................................................................................80
5-2اثبات فرضیات........................................................................................82
5-3پیشنهادات..............................................................................................82
5-3-1پیشنهاداتی در رابطه با چگونگی بهسازی و ترمیم محل فروچاله............................83
منابع..........................................................................................................84
فهرست جداول
جدول 2-1 شش نوع فروچاله با نیمرخ عرضی و پارامترهایی برای هرنوع.......................19
جدول 2-2 طبقه بندی نایسیو وهمکاران ..............................................................23
جدول 1 مشخصات فروچاله های دشت کبودرآهنگ.................................................74


فهرست اشکال
شکل شماره3- 1 موقعیت جغرافیایی دشت کبودرآهنگ در استان همدان.........................33
شکل شماره3- 2موقعیت فروچاله ها در نقشه زمین شناسی.........................................38
شکل شماره3- 4 نقشه ایستگاه های باران سنجی و آبراهه سطحی دشت کبودرآهنگ............40
شکل شماره3- 5 نقشه ناهمواری دشت کبودرآهنگ..................................................44
شکل شماره3- 6 نقشه طبقات ارتفاعی دشت کبودرآهنگ...........................................46
شکل شماره3- 7 نقشه طبقات شیب دشت کبودرآهنگ..............................................47
شکل شماره 3-8 نقشه ژئوموفولوژی دشت کبودرآهنگ..............................................48
شکل شماره4- 1 لوگ های زمین شناسی دشت کبودرآهنگ........................................54
شکل شماره 4-2نقشه موقعیت چاه های اکتشافی در دشت کبودرآهنگ...........................55
شکل شماره 4-3 نقشه گسل مدفون احتمالی در دشت کبودرآهنگ.................................57
شکل شماره4- 4نقشه گسل های دشت کبودرآهنگ و فروچاله ها..................................58
شکل شماره4- 5 نقشه پهنه بندی تخلیه سالانه در حوضه کبودرآهنگ.............................60
شکل شماره 4-6 نقشه پراکندگی چاه های عمیق......................................................61
شکل شماره4- 7 نقشه پراکندگی چاه های نیمه عمیق................................................61
شکل شماره4- 8 نقشه انطباق فروچاله ها بر محل چاه های عمیق.................................62
شکل شماره4- 9 نقشه هم تراز سطح آب زیرزمینی در سال 1380................................64
شکل شماره 4-10 نقشه هم تراز سطح آب زیرزمینی در سال 1390...............................65
شکل شماره4- 11 نقشه ترکیب خطوط تراز سال های 1380 و 1390...........................66
شکل شماره4-12 نمایی از نحوه شکل گیری فروچاله ریزشی......................................77
شکل شماره4-13 نمایی از فروچاله مدفون...........................................................78
شکل5- 1 نمایی از عملیات ترمیم فروچاله............................................................84


همدان


کبودرآهنگ


فروچاله


سطح ایستابی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله تحلیلی بر فروچاله های دشت مرکزی همدان

... را بخصوص در استان همدان ... مسطحی چون دشت کبودرآهنگ و ... خطرات فروچاله ها در ...

ایجاد 65 فروچاله در دشت قهاوند و کبودرآهنگ استان همدان

... و کبودرآهنگ,فروچاله‌ها ... همدان,65 فروچاله در دشت ... و کبودرآهنگ استان همدان .

فروچاله‌های دشت های کبودرآهنگ همدان‎ - تابناک | TABNAK

طبق اعلام شرکت آب منطقه‌ای همدان ۲۴ فروچاله در استان همدان ایجاد شده است. نخستین ...

در جلسه مدیریت بحران شهرستان کبودراهنگ مطرح شد استعداد ...

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان ادامه داد: یکی از راه‌های بسیار مهم در رسیدن به این مقدار آب قابل برنامه‌ریزی، اصلاح و تعدیل پروانه بهره‌برداری چاه‌های مجاز دشت است.

مقاله تحلیلی بر فروچاله های دشت مرکزی همدان

... را بخصوص در استان همدان ... مسطحی چون دشت کبودرآهنگ و ... خطرات فروچاله ها در ...

زمین همدان را می بلعد - اقتصاد روز

آخرین فروچاله استان همدان در سال ۸۹ و در منطقه اطراف روستای بابان کبودراهنگ ایجاد شده بود و پس از آن دیگر شاهد ایجاد فروچاله‌ای در همدان نبودیم تا اینکه روز گذشته پانزدهمین فرونشست در …

ایرنا - زایش فروچاله ها در همدان

همدان- ایرنا- برداشت بی رویه منابع آب زیرزمینی، نبود فرهنگسازی استفاده از این منابع، تغییر شرایط اقلیمی و توسعه نیافتن ساختارهای صنعتی در اقلیم کشاورزی دست به دست داده تا با وجود تلاش های دولت برای استفاده بهینه از منابع آبی، شاهد پدیده زایش دوباره فروچاله ها در همدان باشیم.

تحقیق در مورد سنايي غزنوي

تحقیق در مورد نگهداری مواد قابل انفجار 12 ص

چگونه یک استارت آپ را شروع کنیم

کارآموزی شبكه

پاورپوینت درمورد آناتومي آوندها و بافتهاي گياهي 30 اسلاید

ااا تبدیل چندین صفحه pdf به jpg

تحقیق درمورد محاسبه عرفان

دانلود فایل اقدام پژوهی آراستگی و شادابی حیاط و محوطه بازی ‏و مطالعه بچه ها .

روش تدریس ساختن گرایی se

ااا تبدیل چندین صفحه pdf به jpg