دانلود فایل


تحقیق خانواده و دشواريهاي رفتاري كودكان - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق جهت استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود فایل تحقیق خانواده و دشواريهاي رفتاري كودكان تحقیق خانواده و دشواريهاي رفتاري كودكان در حجم 36 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:
ضرورت و اهميت تربيت
تربيت ضروري حيات انسان است. آنكس كه تربيت نيافته نه تنها خود را تلف خواهد كرد بلكه از لحاظ اجتماعي زيان عظيمي از او متوجه مردم نيز خواهد شد. كودك چون گياهي است كه براي رشد خود احتياج به امكانات گوناگون دارد، اگر غذا و هوا به او نرسد تباه خواهد شد. زورگويان، استعمارگران، جنايتكاران و جانيان همه زاده تربيت غلطند، بهمانگونه كه پاكان، پرهيزكاران و خادمان حقيقي جامعه از تربيت صحيح به چين موقعيتي رسيده اند در تجمع اگر تمدن نباشد تربيت نيست.
تربيت بر اين اساس داراي اهميت و آثار فردي و اجتماعي است در جنبه فردي رشد مادي و معنوي و در جنبه اجتماعي براي ترقي، امنيت و فراغ جمع، اهميت براي نژاد كنوني اهميت زندگي و مرگ است. بهتر است آدمي خود را بجاي كودك بگذارد و يا حياتش را در جامعه اي بي بند و بار تصور كند تا از اهميت آن سردرآورد.
عاملان تربيت
تربيت در خلاء صورت نمي گيرد، در اجتماع، در محيط خانواده و بيرون و تحت شرايط و تاثير پديده هاست. آدمي، خواسته و ناخواسته تحت تاثير پدر ومادر معلم، دوستان، معاشران، فرهنگ جامعه، سينما، راديو، تلويزيون، مجلات، مردم اجتماع عوامل سياسي و اقتصادي، شرايط جوي، تغييرات آب و هوائي و .. است، آنچه مهم بنظر مي رسد اين است كه اين عوامل تا حدود امكان بايد تحت كنترل درآيند تا حاصل و ثمره تربيت نيكو و ارزنده باشد.
الف- خانواده: بنظر ما خانواده مهمترين عامل تربيت است و تنها به پدر و مادر محدود نمي شود كه البته آن ها جاي خود دارند، بلكه عمو، عمه و دائي، خاله، برادر و خواهر و همه كساني كه در زير يك سقف زندگي مي كنند و يا بگونه اي با كودك در ارتباط بيشتري هستند بحساب خانواده ميآيند.
در امر خانواده مساله سازمان مهم است، اينكه پدر و مادر نسبت بهم و در قبال هم چه وظايفي را برعهده دارند و در برابر كودك چگونه اند، اينكه پدر چه كاري را در خانه برعهده ميگيرد و مادر چه كاري را؟ خود مساله اي است كهدر تربيت اثر ميگذارد . در امر تربيت نقش فرهنگي و اقتصادي خانواده سرنوشت ساز است بايد ديد انديشه والدين يا سطح دانش و آگاهيشان، نوع انضباط قابل قبول برا ي آنها، وضع درآمد و كيفيت مصرف، در خانواده چگونه است و آنها در برابر هم و در برابر كودك چه موضعي دارند.
بايد ديدروابط پدر و مادر باهم چگونه است، وضع اخلاقيشان، كيفيت در درگيري و دعوا نزاعشان، سخناني كه فيمابينشان رد و بدل ميشود چگونه است. حدود تنبيه و تشويق، كيفيت بهره مند كردن كودك از مواهب زندگي در آنان خانه به چه صورتي است. والدين چه اعتقاداتي دارند، چه فسادها و آلودگي هائي در خانه وجود دارد. اخلاق و معاشرتشان به چه صورت است.
در امر تربيت در خانواده نقش پدر مهم است و نقش مادر مهمتر، اين امر بدان خاطر است كه ميزان توقف طفل در خانه و در كنار مادر بمراتب بيشتر از پدر است، بعلاوه رابطه انس الفت و علاقه طفل نسبت به مادر بيشتر است كودك با شيره جن مادر تغذيه شده و با طپش او انس گرفته و بخواب رفته است.
علت تاثير والدين و خانواده در امر تربيت بدان خاطر است كه اولا مدت توقف كودك در خانواده بيشتر از بيرون است، ثانيا كودك با پدر و مادر رابطه وراثتي دارد، ثانيا در خانواده قهر و مهر با هم آميخته است و محبت و انضباط توام و درهمند و درچنين صورتي حاصل تربيت ميتواند اعجاز آميز باشد.
ب – محيط: منظور از محيط در اين بحث همه عوامل و شرايطي هستند كه طفل را در جنبه مادي يا معنوي درخود شناور كرده اند. اين محيط ممكن است انساني باشد يا غير انساني. منظور از محيط انساني پدر و مادر معلم و مردمند كه بگونه اي در كودك اثر ميگذارند و اورا تحت شرايط فرهنگ و انديشه خود قرار ميدهند و غرض از محيط انساني پديده ها وشيائند كه آدمي بگونه اي از انها هم تاثير ميگيرد.
چه بسيارند خانواده هائي كه فرزندان خود را شرايط قابل قبولي مي پرورانند و افرادي پاك و صالح ببار مي آورند ولي كودك آنها در محيط خارج آلوده و فاسد ميشود و برعكس شما و نقش مدرسه و معلم و مدير و مستخدم، بخصوص نقش معاشران و همسالان كودك را ناديده نگيريد، چه بسيار رذايل و يا فضايلي كه از اين طريق به فرزندان، منتقل ميشوند بدون اينكه والدين و كودكان از اين امر آگاه باشند.
رفت و آمدها در خانواده هاي بستگان، دوستان، معاشران، شركت در مجامع و كلوپها، ورزشگاهها و تفريحگاهها، خود ميتواند سازنده و يا ويرانگر باشد و مربي بايد اين مسائل را در امر تربيت درنظر گيرد.
از سوي ديگر ما تحت تاثير ابزار و شرايط فرهنگي و سياسي جامعه ايم، كتب، روزنامه ها، مجلات، پوسترها، عكس ها در ما اثر ميگذارند و فرزندان ما را فاسد يا صالح بارمي آؤرند سينما، راديو، تلويزيون، هنر، ادبيات، هر كدام بگونه اي در اخلاق و رفتار، طرز فكر و عادات ما موثرند و ما را افرادي صالح يا طالح مي سازند.
البته آب و هوا، شرايط جوي، تغذيه، داروها، مواد شيميائي، سروصدا، محيط آرام، جنگ، صلح ترور، اختناق، فضاي باز و آزاد، پستي و بلندي، موقعيت جغرافيائي، شرايط تاريخي و … هم هر كدام عاملي هستند كه در ساختن و بعمل آوردن فرد موثرند و ضع بهمين گونه است درباره محيط كشاروزي با صنعتي، محيط سياسي يا اقتصادي واجتماعي و ….
مقدمه
ناسازگاري امر شايع در بين خردسالان و بزرگسالان است. براسا معيارهائي كه در دست است از هر صد كودك موجود در هر جامعه اي حدود 7 – 8 نفر آن بنحوي دچار نوعي ناسازگاري هستند و البته اين رقم در جوامع مختلف، براساس، نوع تربيتي كه فرزندان از والدين و مربيان خود اخذ مي كند و هم براسا شرايط متقضيات جامعه متفاوت ميشود.
طرز تلقي از ناسازگاي، نوع برداشتها از اين كلمه و نيز نوع موضعگيري هاي واليدن و مربيان نيز در اين امر متفاوت است ولي در كل قضيه اين نكته امري مسلم است كه اولياي امور از وجود چنين حالتي در فرزندان خود احساس نگراني كرده و سعي دارند آن را بنحوي تحت كنترل درآورند.
ما نبايد در اين بحث ضمن بررسي اصل مسئله و علل و انگيزه هاي آن خواهيم كوشيد راه حلهائي قابل عمل ارائه كنيم، باشد كه در طريق اصلاح كودكان و آسايش خاطر والدين گامي برداشته باشيم.
معني و مفهوم ناسازگاري
قبلا لازم است از معني و مفهوم سازگاري سخن بميان آوريم و براي فهم آن ضروري است مفهوم سازگاري را بدانيم و در اينجا از راي و نظر روانشناسان مدد مي جوئيم.
روانشاسان پس از بررسيهائي كه در زمينه شخصيت افراد بعمل مي آورند آنها را دريكي از دو دسته زير قرار ميدهند:
ناسازگار كيست
در مورد اين سوال از ناسازگار كيست و نظرات متفاوتي عرضه شه است ولي از جمع نظرات ميتوان به اين نتيجه رسيد: ناسازگار كسي است كه رفتاريهاي گوناگون، غيرعادي و غير طبيعي، دشوار و مزاحم دارد. فردي است انعطاف ناپذير، در شرايط گوناگون نمي تواند خود را با اعضاي جامعه و خانواده اش هماهنگ سازد.
رفتار او بگونه اي است كه آشكارا قبول مقررات اجتماعي سرباز ميزند، توقعات و معتقداتي دارد كه موافق با ارزشهاي مورد قبول نيست. عمل درست و واقع بينانه ندارد، درصدد ارزيابي از رفتار خود نيست كه بداند ايا درست است يا نادرست. در مواردي با ديگران دعوا ميكند آنچنان كه همه از او گله مند ميشوند. و زماني از جمع ميگر يزد و در گوشه اي منزي ميشود. حال او عادي نيست و در كل روحين خوبي ندارد.
علل و انگيزه هاي ناسازگاري
در مورد اين مساله كه چه امري سبب ناسازگاري كودكان و حتي نوجوانان ميشود پاسخ هاي متعددي قابل ذكر است. در بررسيهاي مربوط ميتوان از علل گوناگون نام برد كه شرح وتفصيل اغلب آنها در كتب روانشناسي و تربيتي بچشم ميخورد و ما در اين بحث سعي داريم به مواردي از آنها با رعايت اخصار اشاره كنيم:
اختلال در مغز و دستگاه عصبي و …
بعنوان نمونه وضعي عادي كه نقص جسمي داشته ومثلا در مورد تمسخر ديگران هستند نمي توانند وضع عادي داشته باشند، در برابر سرزنش ها و مسخرگي ها ديگران موضعي ميگيرند كه از آن به ناسازگاري تعبير ميشود. و يا آنها كه بعلت نقص جسماني دچار احساس كمتري هستند براي غلبه براي اين احساس وضع و رفتار خصمانه در پيش ميگرند و نگراني ديگران را برمي انگيزند.


خانواده کودکان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله خانواده و دشواريهاي رفتاري كودكان

رفت و آمدها در خانواده‌های بستگان، دوستان، معاشران، شرکت در مجامع و کلوپها، ورزشگاهها و تفریحگاهها، خود میتواند سازنده و یا ویرانگر باشد و مربی باید این …

دانلود مقاله خانواده و دشواريهاي رفتاري كودكان

رفت و آمدها در خانواده‌های بستگان، دوستان، معاشران، شرکت در مجامع و کلوپها، ورزشگاهها و تفریحگاهها، خود میتواند سازنده و یا ویرانگر باشد و مربی باید این …

دانلود تحقیق خانواده و دشواريهاي رفتاري كودكان - پروژه ها

تحقیق خانواده و دشواریهای رفتاری کودکان تحقیق خانواده و دشواریهای رفتاری کودکان لینک ...

خانواده و دشواریهای رفتاری کودکان - پرشین مقاله

خانواده و دشواریهای رفتاری ... انجام تحقیق دانشجویی انجام پروپزال تحقیق ...

خانواده و دشواریهای رفتاری کودکان - پرشین مقاله

خانواده و دشواریهای رفتاری ... انجام تحقیق دانشجویی انجام پروپزال تحقیق ...

دانلود پروپوزال روانشناسی رابطه اختلالات رفتاري كودكان

دانلود پروپوزال روانشناسی رابطه اختلالات رفتاري كودكان ... و خانواده ... تحقیق، مهم ترین و ...

پایان نامه | پایان نامه ، پروژه های نرم افزاری، تحقیق ...

37 خانواده و دشواريهاي رفتاري كودكان ... و دشواريهاي رفتاري كودكان ... برای تحقیق ...

فایل کامبینیشن A520F

تحقیق در مورد تأثیرات ورزش بر اضطراب

دانلود ,word , پروپوزال ,طراحي معماري، مجموعه تفریحی و توریستی با رویکرد گردشگری

تحقیق: انقلاب، عدالت اجتماعي و آزادي

آفات مهم انباري

دانلود گزارش تخصصي با موضوع علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس زبان و ادبیات فارسی بوسیله آموزشهای دانش آموز محور و مدرسه محور

تحقیق درمورد حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی3

دانلود پاورپوینت درباره اخلاق و مبانی آن

مقاله حسابداري وجوه نقد و بانک

دانلود فیلم آموزشی پیاده سازی اتوماتای سلولی یک بعدی در متلب