دانلود فایل


دانلودکتاب آيين دادرسي کيفري جلد اول کليات و دعاوي ناشي از جرم تأليف: دكتر محمود آخوندي - دانلود فایلدانلود فایل دانلودکتاب آیین دادرسی کیفری جلد اول کلیات و دعاوی ناشی از جرم تألیف: دکتر محمود آخوندی

دانلود فایل دانلودکتاب آيين دادرسي کيفري جلد اول کليات و دعاوي ناشي از جرم تأليف: دكتر محمود آخوندي دانلودکتاب آيين دادرسي کيفري جلد اول کليات و دعاوي ناشي از جرم تأليف: دكتر محمود آخوندي فرمت وورد


314صفحه
فهرست مطالب:


مقدمه چاپ دوازدهم 19
مقدمه چاپ سوم 23
پيشگفتار 27
اختصارات 31
تقسيم بندي جلد اوّل 32
باب اول – در كليات
تقسيم بندي باب اوّل 35
فصل اول – در مقدمات
تعريف 36
مفهوم آيين دادرسي كيفري 37
موضوع آيين دادرسي كيفري 38
رابطه آيين دادرسي كيفري با حقوق جزا 38
آيين دادرسي كيفري و آيين دادرسي مدني 41
اهميت اجتماعي و نقش ارزنده قوانين آيين دادرسي كيفري در مبارزه با بزهكاري 43
هدف هاي آيين دادرسي كيفري 44
الف – تأمين منافع متهم 44
ب- تأمين منافع اجتماع 46

--------------------------------------------------------------------------------

6

ج – تأمين منافع اجتماع و متهم 48
مراحل دادرسي كيفري 49
فصل دوم – خصوصيات قوانين آيين دادرسي كيفري
تقسيم بندي قوانين جزايي 51
فايدة تقسيم بندي قوانين جزايي به ماهوي و شكلي 53
گفتار اول: قلمرو قوانين آيين دادرسي كيفري
تقسيم بندي 54
بند الف. قلمرو قوانين آيين دادرسي كيفري در زمان
قوانين آيين دادرسي كيفري عطف به ماسبق مي شود 54
قوانين مربوط به سازمان و صلاحيت محاكم كيفري 55
قوانين مربوط به جريان دادرسي 56
قوانين مربوط به مرور زمان 57
قوانين شكلي به توأم با قوانين ماهوي 57
بند ب. قلمرو قوانين آيين دادرسي كيفري در مكان
درون مرزي بودن اين نوع قوانين 58
گفتار دوم: تفسير قوانين آيين دادرسي كيفري
تفسير موسع 59
فصل سوم – روش هاي مختلف دادرسي كيفري
كليات و تقسيم بندي 60
گفتار اول: روش دادرسي اتهامي
مشخصات 61
دادرسي اتهامي از نظر تاريخي 62
محاسن دادرسي اتهامي 62
معايب دادرسي اتهامي 62
گفتار دوم: روش دادرسي تفتيشي
مشخصات 64

--------------------------------------------------------------------------------

7

دادرسي تفتيشي از نظر تاريخي 65
ارزش دادرسي تفتيشي 66
معايب دادرسي تفتيشي 66
گفتار سوم: روش دادرسي مختلط با روش فرانسوي
كليات 67
حقوق تطبيقي 68
كشورهاي اروپاي غربي 68
كشورهاي انگليس و آمريكا 69
اتحاد جماهير شوري و سوسياليستي 70
ممالك اسلامي 70
جمهوري خلق چين 70
گفتارچهارم: روش دادرسي اسلامي
كليات 71
تصدي مقام قضا 73
صفات قاضي 73
جهات عزل قاضي 74
سيستم وحدت قاضي 74
يك درجه اي بودن رسيدگي 74
تجديد نظر در حكم 75
تعقيب جرايم 76
دلايل 76
جريان دادرسي 77
فصل چهارم – تحول آيين دادرسي كيفري در ايران
دوران چهارگانه 79
گفتار اول: دوره پيش از اسلام
كليات 80
مرجع تظلمات 80

--------------------------------------------------------------------------------

8

اصول دادرسي و مجازات ها 81
ادله اثبات دعوا 82
گفتار دوم: دوره اسلامي
حدود و مشخصات دوره اسلامي 83
مفهوم و مشخصات مقررات عرفي 84
حدود صلاحيت محاكم شرع و محاكم عرف 85
پايان دوران دادرسي عرفي 86
گفتار سوم: دروه مشروطيت
قانون اصول محاكمات جزايي 88
محتويات قانون اصول محاكمات جزايي 91
اصلاحات قانون اصول محاكمات جزايي 91
اصلاحات سال 1311 91
اصلاحات سال هاي 1335 و 1337 92
تشكيل دادگاه اطفال 93
محاكمه غيابي در امور جنايي 93
خانه هاي انصاف و شوراهاي داوري 93
قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين آيين دادرسي كيفري و كيفر عمومي 94
قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 96
لايحه آيين دادرسي كيفري 96
گفتار چهارم: دوره جمهوري اسلامي
اسلامي كردن دادرسي 98
تغييرات آيين دادرسي كيفري بعد از پيروزي انقلاب 98
قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب 99
احياء دادسرا 99
فصل پنجم – منابع آيين دادرسي كيفري
منابع حقوق موضوعه 101
منابع و مآخذ 109

--------------------------------------------------------------------------------

9

الف – منابع فارسي 109
ب – منابع عربي 114
ج – منابع خارجي 115

دانلودکتاب آیین دادرسی کیفری جلد اول کلیات و دعاوی ناشی از جرم تألیف: دکتر محمود آخوندی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت كليـــات انـــار

دانلود فایل گزارش کارآموزی عمران عایق کاری

دانلود فایل بایوس لپ تاپ HP G62-B54SE

پاورپوینت تهدیدات امنیتی در سیستم های رایانه ای

کتاب موتورهای پله ای و کنترل میکروپروسسوری آنها

دانلود تحقیق سیاه زخم 24 ص

دانلود پاورپوینت RUP مدیریت پروژه در

پاورپوینت درباره نگاهی کوتاه به واحد های پرورشی متوسطه